Posts

Hwb i gyfleusterau cymunedol yn Nhrecelyn

HWB I GYFLEUSTERAU CYMUNDEDOL YN NHRECELYN 

Cwblhawyd cynllun dychmygus £800,000 i helpu i wella ansawdd cyfleusterau cymunedol yn ardal Trecelyn a bellach mae ar gael i’w ddefnyddio gan grwpiau a selfydliadau lleol.

Mae hen adeilad capel ac ystafell ysgol 158 oed ger Eglwys Bedyddwyr y Tabernacl yn y Stryd Fawr wedi bod bron yn ddiffaith ers y 1960au ac roedd yn profi bod yn brif cur pen ar gyfer arqweinwyr yr eglwys.

Wedi ymgymryd â rhaglen weithredol o waith plant a phobl ifanc eisoes a rhedeg cinio cymunedol i bobl dros 50 oed, sylweddolwyd bod angen cyfleusterau ychwangeol ar gyfer ei ystod gynyddol o weithgareddau ei hun ac yn yr ardal ehangach yn gyffredinol. Ysgogodd hyn y weledigaeth i drosglwyddo’r adeilad cefn i’r ganolfan i’w ddefnyddio gan grwpiau yn y gymuned yn ogystal â’r eglwys ei hun.

Ailenwyd Canolfan Weledigaeth Trecelyn yn awr, mae’r cyfleusterau o’r radd flaenaf sydd ar gael i’w hurio yn cynnwys dwy neuadd fawr, ystafelloedd cyfarfod llai, ystafell gyfrifiadurol a chegin hyfforddi hygyrch.

Dechreuodd y gwaith ar y prosiect i drosi’r adeilad cefn i ganolfan deulawr newydd ym mis Ebrill 2016 a chymerodd 15 mis i’w gwblhau. Darparodd Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru’r prif gefnogaeth ariannol ynghyd â Chronfa Adfywio Cymunedol Cyngor Bwdreistref Sirol Caerffili ac aelodau Tabernacl a ffrindiau. Mae cymorth a chefnogaeth amhrisiadwy hefyd wedi cael eu derbyn gan nifer o sefyliadau ac unigolion.

Alun Davies (ar y dde) gyda gweinidog Tabernacle, y Parch Peter Cho, ac ysgrifennydd eglwysig Mrs Marjori Palmer yn yr agoriad swyddogol.

Agorodd Mr Alun Davies AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, y ganolfan yn swyddogol ddydd Iau, 15 Chwefor.

Meddai Mr Davies: “Roeddwn wrth fy modd yn cael fy ngwahodd i agor y cyfleuster cymunedol gwych  newydd hwn a wneud  bron i £500,000 o’n Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol. Nid yn unig y mae’r Rhaglen yn gwella adeiladau ond mae’n ymwneud â grymuso pobl leol i gael mwy o ymwneud â’u cymuned a bydd y Ganolfan Weledigaeth yn darparu cyfleoedd hyfforddiant gwerthfawr i drigolion lleol”.

Roedd gwestion eraill yn cynnwys Dirpwy Faer ac Eni Caerffili, y Cynghorydd Mike Adams a Mrs Gloria Adams; y Cynghorydd Sean Morgan, Aelod Cabinet Caerffili Economi, Seilwaith, Cynaliadwyedd a Lles y Cenedlaethau Dyfodol a Mr Edward Watts, Cadeirydd Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent.

Dywedodd gweinidog Tabernacl, y Parch Peter Cho: “Rydym yn gyffrous iawn am y cyfleoedd newydd y bydd y cyfleusterau hyn yn eu darparu i wella ansawdd bywyd pobl yn y gymuned a’n rhaglen o weithgareddau eglwysig sy’n canolbwyntio’n fawr ar y gymuned. Diolchwn i Dduw am Ei ddarpariaeth wych yn y prosiect hwn ac rydyn ni’n rhoi’r holl ogoniant Iddo.”

Hurley & Davies Cyf, syrfewyr siartredig a phenseiri, y Coed Duon, oedd rheolwyr yr prosiect a gorchmynnodd GKR Maintenance and Buiding Co Ltd, Bedwas, gwblhau’r prosiect.

Slimming World a didoliad newydd Cadetiaid y Fyddin eisoes yn defnyddio’r cyfleusterau’n rheolaidd a chyhaliwyd soie deithiol One Beat CMGG ar gyfer mudiadau gwirfoddol yn y lleoliad ar 2 Tachwedd 2017.